Oferta usług księgowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym prowadzących działalność w formie spółek cywilnych, prawa handlowego i innych (stowarzyszenia, spółdzielnie, fundacje).

Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów

Prowadzenie pozostałych ewidencji wynikających z obowiązującego prawa podatkowego

W szczególności:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
 • prowadzenie ewidencji księgowej ksiąg handlowych oraz podatkowej książki przychodów i rozchodów,
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie podatku VAT,
 • przygotowanie gotowych do wysłania przelewów podatków i ZUS,
 • sporządzanie deklaracji oraz przekazywanie ich do odpowiednich Urzędów,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych do GUS,
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi podatkowej,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem sprawozdania finansowego.